KURULUŞ VE AMACI

 

     Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmünden alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur.

      Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüş; 01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmıştır.

      Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunun amacı;

 Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek,

  • Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

     Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik yardımlar çerçevesinde, bir defalık ayni ve nakdi yardımlar, başvuru sahibinin talebine yönelik sağlık, özürlü, eğitim, afet, barınma ve vb. yardımlar yapılmaktadır. Sağlık Yardımları için yapılan başvurularda Sosyal güvencesi yada Yeşil Kartı olup, bu birimlerden talebinin karşılanmadığına dair belge getiren vatandaşların müracaatları ve tüm başvurular için İlçe Mütevelli Heyetinin alacağı karar uygulanmaktadır.

     Bu yardımlardan yararlanmak için, İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek, ilgili yardımla ilgili belgeleri ibraz etmek gerekmektedir.

YARDIM TÜRLERİ

1.YAKACAK YARDIMI

2.GİYECEK YARDIMI

3.YİYECEK YARDIMI

4.SAĞLIK YARDIMI

5.EĞİTİM YARDIMI

6.NAKDİ YARDIMLAR

7.AFET YARDIMLARI

8.BARINMA YARDIMLARI

9.ÖZÜRLÜLERE YARDIMLAR

ÖĞRENCİ YARDIMLARI ( ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ )

ŞNT EĞİTİM YARDIMLARI

      SYDGM tarafından yapılan eğitim desteklerinin yanı sıra, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının temel eğitim hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde Şartlı Nakit Transferi kapsamında karşılıksız eğitim yardımları yapılmaktadır.

     Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı verilmektedir. Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

     Kız çocuklarımızın okullulaşma oranları ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarını artırmak amacıyla, kız çocuklarımıza ve ortaöğretimde devam eden öğrencilerimize verilen yardım miktarları daha yüksek tutulmuştur.

İlköğretime devam eden erkek/ay 18 YTL
İlköğretime devam eden kız/ay 22 YTL
Ortaöğretime devam eden erkek/ay 28 YTL
Ortaöğretime devam eden kız/ay39 YTL

     Kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla ödemeler doğrudan annelere yapılmaktadır.

 ŞNT SAĞLIK YARDIMLARI

      SYDGM tarafından yapılan sağlık desteklerinin yanında, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının temel sağlık hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla, ülkemizin her köşesinde Şartlı Nakit Transferi Sağlık Yardımları uygulanmaktadır.

     Bu ailelere, okul çağı öncesi çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla her ay sağlık yardımı yapılmaktadır. Bu uygulama, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde sürdürülmektedir. Kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla, ödemeler doğrudan annelere yapılmaktadır.

GELİR GETİRİCİ (İŞYERİ AÇMA) PROJE DESTEKLERİ

     3294 sayılı yasa ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla, yine aynı yasaya göre oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yasanın hedef kitlesinde bulunan yoksul vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik doğrudan yapılan sosyal yardımların yanı sıra, proje bazında Gelir Getirici Projeler, İstihdam Amaçlı Eğitim Projeleri ve İşbirliğine Dayalı Sosyal Yardım/Hizmet projelerine destek sağlanmaktadır. 

     Bu Proje ile hedeflenen amaç; Hedef kitlede yer alan, Proje konusu ile ilgili yeterliliğini/tecrübesini gösteren belgeler (Diploma, Sertifika, Ustalık veya Kalfalık Belgesi) sunabilecek ve kanunla kurulmuş Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşların toplumsal ihtiyaçlarının karşılanarak topluma entegre olmasını, ekonomide aktif üretken konuma geçerek, sürdürülebilir gelire ulaşmalarını ve yerelde de istihdam imkanlarının arttırılmasını sağlamaktır.
Kişi başına maksimum verilecek destek 10.000 YTL olup, Gelir Getirici Proje destekleri mutlaka geri dönüşümlü olarak uygulanacaktır.

Geri ödemeler;

• İlk yıl geri ödemesiz.
• İkinci yıl verilen proje desteğinin %20 si
• Üçüncü yıl %20 si
• Dördüncü yıl %30 u
• Beşinci yıl %30 u şeklinde olmak üzere 5 yıl vade ile faizsiz olarak alınacaktır.